วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมารื้อแผงวางขายสินค้าพร้อมปรับปรุงเทพื้นเรียบในอาคารเก่าตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสว่างในพื้นที่ดำเนินการ 64 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (จากบ้านโนนงาม ม.10 - ถนนคสล. แยกบ้านบูรพา ม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-2795 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ (สำนักปลัด)
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.4 (ช่วงบ้านนายสิงค์ สุขวัน-บ้านแม่หม่่อน สมประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาพุ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง